VETMEDIA

VIETNAM ECONOMIC TIMES

YOUR BESINESS RESOURCE
  • Vietnam’s leading English-language economic magazine
  • Researched and written by qualified journalists and renowned editors in the economic field
  • Cooperation with well-known experts including PhD’s and economists
  • Information and analysis on policies, investment environment, investment laws, etc., and industrial development
  • Accurate and updated economic statistics
  • Ấn phẩm hàng đầu về kinh tế bằng tiếng Anh
  • Được thực hiện bởi đội ngũ các nhà báo chuyên sâu, các biên tập dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế
  • Có sự cộng tác của nhiều giáo sư, tiến sỹ và các nhà kinh tế hàng đầu
  • Thông tin, phân tích, hướng dẫn các chính sách, môi trường đầu tư, luật đầu tư… về các ngành đang kinh doanh và phát triển tại Việt Nam
  • Các số liệu về kinh tế chính xác và cập nhật nhất được phân tích và trình bày cụ thể
READERSHIP/ ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ
PUBLISHING INFORMATION
Language

English

Publishing days

5th of each month

Distribution

30,500 copies per issue

Readership

200,000

PUBLISHING AREAS/ VÙNG PHÁT HÀNH
North / Miền Bắc
37%
South / Miền Nam
43%
Central region / Miền Trung
10%
Overseas / Nước Ngoài
10%
PUBLISHING AREAS/ VÙNG PHÁT HÀNH
Direct / Trực tiếp
45%
Via agents / Đại lý
25%
Retail / Bán lẻ
5%
Via post office network / Hệ thống bưu điện toàn quốc
10%
Flights / Trên các chuyến bay
10%
Hotels / Hệ thống khách sạn
5%

ADVERTISING RATES
Vietnam Economic Times – The Guide

SizeRATE (VND)
Back cover (18.5cm x 26.5cm)40,000,000
Inside front cover (18.5cm x 26.5cm)30,000,000
Inside back cover (18.5cm x 26.5cm)25,000,000
Page 3, page 5 (18.5cm x 26.5cm)30,000,000
Full page (18.5cm x 26.5cm)25,000,000
1/2 page, vertical (18.5cm x 13cm)16,500,000
1/2 page, Horison (18.5cm x 13cm)15,000,000
1/4 page (9 cm x13cm)9,000,000
4 units (Ngang 9.5cm x cao 10cm)6,000,000
2 units (Ngang 9.5 cm x cao 5cm)3,500,000
1 Unit (Ngang 5cm x cao 5cm)2,000,000

10% VAT will be added on a contract value

3 – 5 INSERTIONS 10%
6 – 11 INSERTIONS 15%
12 + INSERTIONS 20%


Publishing date: 5 of the month
Booking deadline: 15 days before publishing

FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL ADVERTISING DEPARTMENT AT:
96 Hoang Quoc Viet, Ha Noi: (024) 3755 2060
1/1 Hoang Viet, Tan Binh district, HCM city: (028) 3811 7400